Stadgar för Svenska Bowlsförbundet reviderade och antagna vid förbundsmötet den 18:e mars 2017

 

§ 1 ÄNDAMÅL

Svenska BowlsFörbundet, i dessa stadgar kallat SBF, har till uppgift att främja och administrera utveckling av bowlsspel i Sverige samt att företräda den utanför landets gränser. Verksamhet ska ske i enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund” 1 kap RiksidrottsFörbundet:s (RF:s) stadgar och föreningen ska motverka all form av diskriminering samt aktivt verka för en dopingfri idrott.

 

§ 2 SAMMANSÄTTNING

SBF består av de självständiga ideella föreningar som har upptagits som medlemmar i SBF.

Varje ideell förening som utövar bowlssporten har rätt att beviljas medlemskap. Ansökan om medlemskap, som sker med skriftlig ansökan till SBF:s styrelse, får avslås endast om det kan antas att sökanden kommer att motarbeta SBF ändamål eller på annat sätt skada SBF:s intressen.

Medlemskap beviljas av SBF:s styrelse. Medlemskapet gäller tills vidare.

Beslut att avslå medlemsansökan ska fattas av SBF:s styrelse. Innan sådant beslut fattas ska föreningen i fråga ges tillfälle att inom viss tid, minst 14 dagar, yttra sig över de omständigheter som är anledningen till att medlemskap ifrågasätts. I beslutet att avslå medlemsansökan ska skälen redovisas samt anges vad den medlemssökande ska iaktta för att överklaga beslutet. Beslutet ska inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen skickas till den som fått avslag på medlemsansökan.

 

§ 3 TILLHÖRIGHET

SBF är medlem i World Bowls (Internationella Bowlsförbundet).

SBF avser att ansöka om associering till förbund anslutet till RF.

 

4 § BESLUTANDE ORGAN

SBF:s beslutande organ är förbundsmöte, extra förbundsmöte och förbundsstyrelsen.

 

5 § VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR SAMT ARBETSÅR

SBF:s verksamhetsår och räkenskapsår omfattar kalenderåret.

Förbundsstyrelsens arbetsår omfattar tiden från förbundsmötet t.o.m. förbundsmötet följande år.

 

6 § FIRMATECKNING

Föreningens firma tecknas av SBF:s styrelse gemensamt.

Styrelsen har rätt att delegera firmateckningsrätten till två eller flera styrelseledamöter gemensamt eller till en eller flera särskilt utsedda personer.

Den som genom delegation fått fullmakt att företräda föreningen ska återrapportera till styrelsen.

 

§ 7 UTTRÄDE

Förening, som önskar utträda ur SBF, ska skriftligen anmäla detta till SBF:s styrelse. Har förening vid sådant utträde inte betalat föreskrivna avgifter till SBF, bestämmer SBF:s styrelse om de ska betalas eller inte.

Om förening inte betalat medlemsavgift under två på varandra följande år, får förreningen anses ha begärt sitt utträde ur SBF.

Om inte annat beslutas upphör medlemskapet enligt första eller andra stycket när föreningen avförs från medlemsförteckningen. Föreningen ska underrättas om att medlemskapet har upphört.

 

§ 8 UTESLUTNING m.m.

Förening får, utan iakttagande av 4 § andra stycket, uteslutas om föreningen, trots påminnelser, har försummat att betala av SBF beslutade avgifter. Förening får också uteslutas om den motarbetat SBF:s verksamhet eller ändamål, brutit mot SBF:s stadgar eller på annat sätt skadat SBF:s intressen.

Beslut om uteslutning får inte fattas utan att föreningen inom 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts.

I beslut om uteslutning eller varning ska skälen redovisas samt anges vad föreningen ska iaktta för överklagande av beslutet. Beslutet ska inom tre dagar från dagen för beslutet skickas till föreningen.

 

§ 9 TVIST OCH SKILJEKLAUSUL

Talan i tvist där parterna är enskild medlem, funktionär, förening eller RF får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist ska, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven i RF:s stadgar avgöras enligt fastställt reglemente för Idrottens skiljenämnd.

 

§ 10 ÖVERKLAGANDE

Beslut om att vägra medlemskap, medlemskapets upphörande eller varning får överklagas till SBF enligt reglerna i 15 kap. RF:s stadgar.

 

§ 11 STADGEÄNDRING

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av förbundsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

 

§ 12 UPPLÖSNING AV FÖRBUNDET

För upplösning av SBF krävs beslut av förbundsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.

I beslut om upplösning av föreningen ska anges dels att föreningens tillgångar ska användas till ett bestämt idrottsfrämjande ändamål, dels föreningens handlingar m.m. ska arkiveras t.ex. i folkrörelsearkiv eller motsvarande. Beslutet, tillsammans med kopior av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, ska omedelbart skickas till berörda klubbar.

 

§ 13 TIDPUNKT FÖR OCH KALLELSE TILL FÖRBUNDSMÖTE

Förbundsmötet hålls i mars månad på tid och plats som förbundsstyrelsen bestämmer.

Kallelse till förbundsmötet och förslag till föredragningslista ska ske senast 20 januari via kungörelse på SBF:s hemsida och med brev till röstberättigade föreningar. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar ska det anges i kallelsen.

Verksamhetsberättelse, årsredovisning/årsbokslut, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande ska finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen ska anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

 

§ 14 FÖRSLAG ATT BEHANDLAS VID FÖRBUNDSMÖTE

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet.

Förslag från förening (motion) ska vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före förbundsmötet. Förbundsstyrelsen ska till förbundsmötet avge skriftligt yttrande över motionerna.

 

§ 15 Sammansättning och beslutförhet

Förbundsmöte består av närvarande röstberättigade medlemmar. Vid förfall får medlemmen företrädas av ombud. Ombud får enbart företräda en medlem. Mötet är beslutsmässigt med de röstberättigade medlemmar och ombud som är närvarande på mötet.

 

§ 16 RÖSTRÄTT SAMT YTTRANDE OCH FÖRSLAGSRÄTT VID FÖRBUNDSMÖTE

För att vara röstberättigad på årsmöte krävs: att medlemsavgifter för föregående verksamhetsår har betalats senast två månader före årsmötet.

Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

 

§ 17 VALBARHET

Valbar till förbundsstyrelsen och valberedningen är varje person som erlagt gällande årsavgift till en förening som är medlem av SBF.

 

§ 18 BESLUT OCH OMRÖSTNING

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).

Med undantag för beslut om föreningens upphörande avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ. Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster. För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster. Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det ska dock val ske slutet. Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om ordföranden är röstberättigad. Är mötesordföranden inte röstberättigad avgör lotten.

Beslut gäller från förbundsmötets avslutande om inte annat sägs.

 

§ 19 ÄRENDEN VID FÖRBUNDSMÖTET

Vid årsmötet ska följande behandlas och protokollföras:

1. Fastställande av röstlängd för mötet.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3. Val av protokolljusterare och rösträknare.

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5. Fastställande av föredragningslista.

6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste kalenderåret.

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste kalenderåret.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9. Fastställande av föreningarnas årsavgifter till SBF.

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhetsåret.

11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

12. Val av

a) förbundsordförande för en tid av ett (1) år;

b) fyra (4) ledamöter för en tid av två (2) år. Vid första ordinarie förbundsmöte enligt dessa stadgar väljs hälften av ledamöterna för en tid av ett (1) år.

c) en (1) suppleant i styrelsen för en tid av ett år;

d) två (2) revisorer varav den ena ska vara sammankallande för en tid av ett (1) år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;

e) en (1) ordförande och två (2) ledamöter i valberedningen för en tid av ett (1) år samt

f) ett (1) ombud till möten där SBF har rätt att vara representerad genom ombud.

13. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.

14. Förbundsmötets avslutande.

 

§ 20 REVISORER OCH REVISION

Föreningens räkenskaper och förvaltning ska årligen granskas av de av förbundsmötet utsedda revisorerna. Revisorerna ska vara oberoende av dem som de har att granska.

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av SBF:s räkenskaper, förbundsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar. SBF:s räkenskaper för det senaste kalenderåret ska vara revisorerna tillhanda senast en månad före förbundsmötet.

Revisorerna ska granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste kalenderåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före förbundsmötet.

 

§ 21 VALBEREDNING

Valberedningen ska bestå av tre ledamöter varav en ska ha utsetts till ordförande. Valberedningen ska bestå av kvinnor och män, och olika åldersgrupper ska finnas representerade.

Valberedningen ska sammanträda när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer.

Valberedningen ska bereda valen inför kommande årsmöte, och ska i detta arbete fortlöpande under kalenderåret följa styrelsens och revisorernas arbete.

Valberedningen ska senast två månader före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid. Därefter ska valberedningen informera föreningarna om eventuella avsägelser. Valberedningen ska upplysa föreningarna om att de har rätt att inkomma med förslag på kandidater.

Senast tre veckor före förbundsmötet ska valberedningen meddela röstberättigade föreningar sitt förslag, samt meddela namnen på de personer som i övrigt har föreslagits inför valberedningen. Innan kandidatnominering påbörjas på förbundsmötet ska valberedningen meddela sitt förslag beträffande det val nomineringen avser.

De som ingår i valberedningen får inte obehörigen röja vad de i denna egenskap fått kännedom om.

 

§ 22 EXTRA FÖRBUNDSMÖTE

Förbundsstyrelsen kan kalla föreningarna till extra förbundsmöte.

Förbundsstyrelsen är skyldig att kalla till extra förbundsmöte när en revisor eller minst en tredjedel av SBF:s röstberättigade föreningar begär det. Sådan framställning ska avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran.

När styrelsen mottagit en begäran om extra förbundsmöte ska den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra förbundsmöte ska senast sju dagar före mötet skriftligen tillställas föreningarna. Vidare ska kallelse och förslag till föredragningslista publiceras på SBF:s hemsida.

Underlåter förbundsstyrelsen att utlysa eller kalla till extra förbundsmöte får de som gjort framställningen vidta åtgärder enligt föregående stycke.

Vid extra förbundsmöte får endast den eller de frågor som angetts i förslaget till föredragningslista behandlas.

 

§ 23 FÖRBUNDSSTYRELSEN

Sammansättning

Förbundsstyrelsen ska bestå av ordförande samt fyra (4) övriga ledamöter. Styrelsen ska bestå av kvinnor och män.

Styrelsen ska inom sig utse vice ordförande och de övriga befattningshavare som behövs.

Vid förhinder för ledamot ersätts ledamoten av suppleant. Om ledamot avgår i förtid ersätter suppleanten ledamoten för tiden t.o.m. nästföljande årsmöte.

Styrelsen får utse adjungerad ledamot. Sådan ledamot har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt. Adjungerad ledamot får utses till befattning inom styrelsen.

 

Förbundsstyrelsens åligganden

När förbundsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter.

Styrelsen ska svara för föreningens verksamhet samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Det åligger styrelsen särskilt at

se till att föreningen följer gällande författningar och andra bindande regler,

verkställa av förbundsmöte fattade beslut,

planera, leda och fördela arbetet inom föreningen och för detta utarbeta arbetsordning samt instruktioner för underliggande föreningsorgan

ansvara för och förvalta föreningens medel,

fortlöpande informera medlemmarna om föreningens angelägenheter i den utsträckning detta inte kan skada föreningens intressen,

tillställa revisorerna räkenskaper m.m. enligt 5 kap. 1 §, och

förbereda förbundsmöte.

Ordföranden ska leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör sina uppgifter enligt föreningens stadgar och övriga för föreningen bindande regler och beslut. Har ordföranden förhinder ska vice ordföranden träda in i ordförandens ställe.

Styrelsen ska besluta om fördelning av arbetsuppgifterna i övrigt genom en särskild upprättad arbetsordning.

 

Kallelse, beslutförhet och omröstning

Förbundstyrelsen ska sammanträda på kallelse av ordföranden. Ordföranden är skyldig att kalla till sammanträde då minst två ledamöter har begärt det. Underlåter ordföranden att utfärda kallelse får de som gjort framställningen kalla till sammanträde.

Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud.

Ordföranden får besluta att ärende ska avgöras genom skriftlig omröstning (beslut per capsulam) eller vid telefonsammanträde eller med hjälp av annan teknisk utrustning.

Vid sammanträde eller beslutsfattande enligt föregående stycke ska protokoll upprättas. Protokoll ska undertecknas av mötesordföranden och utsedd protokollsekreterare. Avvikande mening ska antecknas i protokollet.

 

verlåtelse av beslutanderätten

Förbundsstyrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till kommitté eller annat organ eller till enskild medlem, anställd eller annan utsedd person.

Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke ska fortlöpande underrätta styrelsen härom.

 

§ 24 Övriga föreningsorgan

Kommittéer, arbetsgrupper och andra underliggande föreningsorgan

SBF ska för sin idrottsliga verksamhet ha följande sektioner/kommittéer:

1. Tävlingskommittee;

2. Juridisk kommittee och

3. Utbildnings- och Regelkommittee.

Förbundstyrelsen får härutöver vid behov inrätta tillfälliga kommittéer och arbets- och projektgrupper.

 

Instruktioner

SBF:s styrelse ska, i särskild instruktion eller på annat lämpligt sätt, fastställa de befogenheter och skyldigheter som de underliggande organen har.

 

Budget och verksamhetsplan

Sektion/kommitté för respektive idrottsverksamhet samt övriga fasta kommittéer ska upprätta förslag till budget och verksamhetsplan för sektionen/kommittén att gälla under nästföljande verksamhetsår. Budget och planen inges till SBF:s styrelse för godkännande på tid som den bestämmer. Styrelsen gör de ändringar i budgeten och planen som bedöms vara nödvändiga med hänsyn till föreningens skyldigheter i olika hänseenden, föreningens ekonomiska ställning eller den väntade utvecklingen av den idrottsliga verksamheten.

 

terrapportering

Den som fått bemyndigande av styrelsen ska fortlöpande underrätta styrelsen genom återrapportering i den ordning som styrelsen fastställt i instruktion.